Terms and Conditions

Reglement verhuur kluisjes

 • De kluisjes zijn eigendom van de school en worden verhuurd voor de gehele schoolperiode van de leerling. 
 • Een gedeelte van het schooljaar telt voor een heel schooljaar. 
 • De kluisjes zijn per schooljaar opzegbaar.
 • De huurprijs bedraagt € __,__ per schooljaar. 
 • Naast de huurprijs dient ook een borgsom van € __,__ betaald te worden. Deze borgsom wordt terugbetaald bij beëindiging van de huur en uitsluitend bij inlevering van 2 sleutels. Bij beschadiging van kluis en / of sleutel, worden de reparatie c.q. vervangingskosten in mindering gebracht op de borgsom. Als deze ontoereikend is wordt het meerdere doorberekend aan de (ouders/verzorgers van de) huurder.  
 • De kosten van borgsom en (jaarlijkse) huur worden in rekening gebracht bij de ouders/verzorgers van de huurder (lees: de leerling). Door betaling stemt men automatisch in met dit reglement.
 • De leerling ontvangt bij aanvang van de huurovereenkomst twee sleutels; de leerling is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor deze sleutels.
 • Verlies van een sleutel wordt per omgaande gemeld bij de conciërge van de school. Alleen de conciërge kan nieuwe sleutels bestellen bij de leverancier van de kluis
 • Kosten voor vervanging van het slot door verlies van één of meer sleutels zijn voor rekening van de leerling en bedragen (invullen). 
 • De kluisjes zijn bestemd voor zaken die op school zijn toegestaan. Dus geen alcohol, drugs en wapens.
 • Moedwillige vernielingen aan de kluisjes welke reparaties tot gevolg hebben zullen op de dader(s) verhaald worden. Hieronder valt ook het aanbrengen van teksten en stickers. 
 • In de weekends en gedurende vakantieperiodes mag er geen bederfelijke waar en/of vochtige gymkleding in het kluisje achterblijven
 • Bij aanvang van de zomervakantie dienen de kluisjes leeg te zijn in verband met schoonmaakwerkzaamheden. 
 • De schoolleiding is te allen tijde gerechtigd de kluisjes met een loper te openen, wanneer het vermoeden bestaat, dat er voorwerpen of goederen aanwezig zijn, die niet behoren tot de normale schooluitrusting. Dit gebeurt door de hoofdconciërge en in bijzijn van de huurder (leerling). Indien de huurder (leerling) niet aanwezig is en openen van het kluisje noodzakelijk is, zal een directielid hierbij aanwezig zijn . 
 • Bij misbruik kan de overeenkomst beëindigd worden zonder teruggave van de borgsom. 
 • De leiding van de school is nimmer aansprakelijk voor diefstal en/of verlies/inbraak van goederen die in het kluisje worden opgeborgen.